Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Nieuwe teelten of teeltsystemen / Glastuinbouw waterproof: substraat

Glastuinbouw waterproof: substraat

KRW09064

Glastuinbouw waterproof: substraat

Het project richt zich op waterkringloopsluiting op bedrijfsniveau van glastuinbouwbedrijven met substraatteelt. Het doel is de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool te voorkomen. Er worden twee elkaar aanvullende sporen gevolgd. Allereerst wordt het hergebruik van drainwater gemaximaliseerd. Hiervoor worden technieken en technologieën doorontwikkeld waarmee de water- en meststoffengift wordt geoptimaliseerd, en waarmee groeiremming (een belangrijke reden voor lozing) kan worden voorkomen. Deze worden op praktijkbedrijven getoetst.

Daarnaast wordt het uiteindelijk te lozen drainwater gezuiverd met één of twee voor de glastuinbouw nieuwe zuiveringstechnologieën, waarbij vooral membraandestillatie als veelbelovend wordt gezien. Op basis van een haalbaarheidstudie en laboratoriumonderzoek wordt de meest kansrijke technologie in de praktijk getoetst. Ook wordt onderzocht of de reststromen van de zuivering kunnen worden hergebruikt (valorisatie).

overzicht van partners