Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Innovaties in bedrijfsvoering / Innovatie in het kwadraat

Innovatie in het kwadraat

KRW09085

Innovatie in het kwadraat

Zeven innovatieve bedrijven en 12 telers slaan de handen ineen voor extra resultaat. Onder leiding van CLM en DLV Plant ontwikkelen zij in het KRW-project "Innovaties in het Kwadraat" gezamenlijk een teeltsysteem voor peer, prei en aardbei. Het project combineert op een slimme manier innovatieve producten en technieken. Telers verminderen zo de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het water. EN leveren een kwalitatief goed product.

klik hier voor meer informatie over de deelnemende bedrijven met hun technieken

doel

Een bijdrage leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de belangrijke ‘probleemteelten’ peer, aardbei en prei, door het op elkaar aansluiten en op praktijkbedrijven testen van innovatieve technieken en adviessystemen in een bedrijfssysteemaanpak.

aanpak

Het project is onderverdeeld in vier fases:
1.    Ontwikkelen en uittesten van een bedrijfsysteem voor elk van de drie teelten waarin de deelnemende innovaties op elkaar worden aangesloten voor een maximale emissievermindering – het kwadraat-systeem.
2.    Verbeteren van innovaties in de praktijk door het verwerken van feedback van telers(groepen) en begeleidende adviseurs.
3.    Uitbreiden van een bestaand beslissingsondersteunend systeem met de inzet van de innovatieve niet-chemische technieken zoals in deze pilot worden gebruikt.
4.    Via demonstratie en communicatie vergroten van doorstroming van de innovaties naar de teeltpraktijk.

Stand van zaken (oktober 2010)

Algemeen
•    Startbijeenkomst met begeleidingscommissie, met vertegenwoordigers van alle opdrachtgevers en uitvoerende partners, in juni 2010.
•    Opstellen van samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende bedrijven.
•    Aanvraag en toezegging van verlenging van het project met een teeltseizoen, namelijk tot 1 september 2012.

Innovatieteams
•    De zeven deelnemende innovatiebedrijven zijn per teelt bij elkaar geweest in innovatieteams. Daarbij is voor elk van de drie teelten (prei, aardbei en peer) een kalender opgesteld waarin de innovaties respectievelijk zullen worden toegepast.
•    In verband met de verlate start van het project kunnen de innovatiekalenders in het seizoen 2010 niet geheel worden geïmplementeerd op de toetsbedrijven. Daarom is er voor gekozen om de rest van het seizoen 2010 te gebruiken voor ad-hoc toepassing van innovaties (bv. trianum in nieuwe aardbeibedden, celsapmetingen in de perenteelt) op deelnemende teeltbedrijven en demonstratie.

Innovaties in de praktijk
•    Er zijn in de werkgebieden van de 4 deelnemende waterschappen 14 telers geworven voor de praktijktoets (4 perentelers, 6 aardbeitelers en 4 preitelers).
•    Er zijn startbijeenkomsten met de telers geweest in september. Tijdens die bijeenkomsten zijn de innovatieve technieken uitgebreid gedemonstreerd en bediscussieerd. Daarna is per deelnemend bedrijf en op de locatie een samenhangend Plan van Aanpak innovaties afgesproken voor seizoen 2011 en 2012.

Communicatie
•    Er is een logo en een woordmerk voor het project Innovatie in het kwadraat gemaakt.
•    Ook is een algemene PPT-presentatie over de aanleiding en de aanpak van het project gemaakt.
•    Er is een flyer alsmede banner gemaakt over het project.
•    Er is een persbericht uitgebracht, dat onder andere op AgriHolland en in Groente en Fruit is verschenen. Een tweede persbericht volgt op een later moment dit jaar.
•    Er zijn/worden demonstratiebijeenkomsten uitgevoerd, voor prei en aardbeid gecombineerd met de landelijke Prei- (15 oktober) resp. Aardbeidag (10 september).

links en downloads

klik hier voor website van het project