Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Leren door te doen / Landbouw Centraal (gebiedspilots)

Landbouw Centraal (gebiedspilots)

KRW08077 en KRW08086

Landbouw Centraal (gebiedspilots)

KRW08077 en KRW08086 zijn samengevoegd tot Landbouw Centraal. Meer informatie over Landbouw Centraal is te vinden op de website www.landbouwcentraal.wur.nl.

KRW08077 Een KRW gebiedspilot in agrarisch Noordoost Nederland

Het doel is om voor twee gebieden in het beheergebied van waterschap Hunze en AA's een plan van aanpak te ontwikkelen en te implementeren voor verbetering van de kwaliteit van het regionale oppervlaktewater. Dit plan wordt in een samenwerkingsverband met boeren, een waterschap en provincies ontwikkeld en geïmplementeerd. In eerste instantie wordt gezocht naar maatregelen die het economisch rendement van landbouwbedrijven in stand houden, vervolgens naar kosteneffectieve maatregelen voor waterbeheerders. Niet alle onderdelen van de plannen kunnen al in de projectperiode worden geïmplementeerd. Daarom is één van de projectresultaten het realiseren van samenwerkings¬verbanden met alle actoren. De kern van de aanpak is het sluiten van kringlopen van grondgebonden landbouwbedrijven om zo de verliezen van nutriënten te verminderen. De pilotgebieden zijn bedoeld als leeromgeving. Er is ook uitwisseling met het buitenland: Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië.

KRW08086 Kringlopen regiomodule Zuidoost Nederland

In een vijftal pilots worden acties uitgeprobeerd en methodes ontwikkeld voor samenwerking in landelijke gebieden om de waterkwaliteit te verbeteren en op termijn te voldoen aan de KRW. Dit geschiedt in gebieden waar de doelen van de KRW niet kunnen worden gehaald, zelfs niet bij aangescherpt beleid. Het doel is om nutriëntenkringlopen zoveel mogelijk te sluiten en er wordt gewerkt van klein naar groot (plek - perceel - perceelsloot - bedrijfsloot - waterschapssloot - deelstroomgebied). Onvermijdelijke verliezen op laag niveau worden zoveel mogelijk teruggebracht op een hoger niveau. Zo vangt men in de sloot af- en uitspoeling op die via bagger of biomassa teruggebracht wordt in het bedrijf. Er worden bedrijfsactieplannen opgesteld en nieuwe maatregelen gedemonstreerd.