Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Leren door te doen / Bedrijfsinnovaties in de landbouw

Bedrijfsinnovaties in de landbouw

KRW08054

Bedrijfsinnovaties in de landbouw

Het project onderzoekt of een integrale brongerichte bedrijfsmatige aanpak de emissies van nutriënten en andere probleemstoffen van agrarische bedrijven naar het oppervlaktewater kan verminderen. De integrale benadering richt zich op drie belangrijke bronnen van afspoeling: het erf (perssappen, percolaatwater en regenwater, de slootkant (maaisel) en het perceel (mest en gewas¬beschermings¬middelen).

Doel

Dit project heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om afspoeling op het agrarisch bedrijf te verminderen.

Aanpak

De pilot richt zich op de integrale aanpak van afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingmiddelen op drie bedrijfsonderdelen:

1. Het erf:

  • Ontwikkeling en gebruik van een checklist, resulterend in bewustwording en inzicht in mogelijke bedrijfsspecifieke oplossingen voor de korte en lange termijn;
  • Toepassing van nieuwe technieken op 24 melkveebedrijven

2. De slootkant:

  • Op zowel bedrijfs- als waterschapsniveau zoeken naar mogelijkheden voor het afvoeren van slootmaaisel;
  • Het afvoeren van slootmaaisel in drie afgebakende gebieden met verschillende landbouwsectoren verspreid over Nederland;

3. Het perceel:

  • Ontwikkeling en gebruik van een checklist, resulterend in bewustwording en inzicht in mogelijke bedrijfsspecifieke oplossingen voor de korte en lange termijn;
  • Toepassing van innovatieve spuit- en bemestingstechnieken, gecombineerd met inrichtingsmaatregelen en duurzaam bodembeheer op 24 akkerbouw- en melkveebedrijven.

Stand van zaken (mei 2010)

1. Het erf:

  • De deelnemers zijn geworven. De checklist is ontwikkeld en door de deelnemers gebruikt. Alle bedrijven zijn twee keer bezocht en vrijwel alle maatregelen die genomen gaan worden zijn bekend. Zes bedrijven gaan een nullozing nastreven en de overige bedrijven streven naar een emissiereductie van 50%.

2. De slootkant:

  • Het afvoeren van slootmaaisel is niet overal even eenvoudig te realiseren in de praktijk omdat ecologische eisen (de flora en fauna wet) en eisen t.a.v. nutriënten soms tegenstrijdig zijn. Er wordt verder gezocht naar oplossingen.

3. Het perceel:

  • Vrijwel alle deelnemers zijn geworven. De checklist is ontwikkeld en door de deelnemers gebruikt. Vrijwel alle maatregelen die genomen gaan worden zijn bekend.

Downloads en publicaties

Poster Praktische innovaties in de landbouw

Beeldmateriaal

[Tekeningen CLM]