Home   Sitemap   English   Contact
Home / Indeling projecten / Innovaties in bedrijfsvoering / Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen door weerpalen en waarschuwingssysteem

Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen door weerpalen en waarschuwingssysteem

KRW08089

Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen door weerpalen en waarschuwingssysteem

Dit project combineert een landelijk meetnet van meer dan 60 weerstations met kennis over de ontwikkeling van ziektes in fruit- en boomteelt en kennis over afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Het beoogde resultaat is een beslissingsondersteunend systeem dat het aantal bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen kan beperken. Telers krijgen toegang tot de informatie via een website.

Doel

Het doel binnen dit project is om beslissingsondersteunende systemen te ontwikkelen voor ziekten waar veel tegen gespoten wordt in de fruitteelt en de boomkwekerij. Het project moet ertoe leiden dat telers en kwekers met behulp van deze beslissingsondersteunende systemen voor de bestrijding van ziekten minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken met een effectieve gewasbescherming. Dit beperkt de emissies van gewasbeschermingsmiddelen, met een waterkwaliteitsverbetering als gevolg.

Aanpak

Er worden 3 beslissingsondersteunende systemen (door)ontwikkeld voor drie belangrijke ziekten in de fruitteelt en boomkwekerij. Het gaat om de ziekte zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium), vruchtboomkanker (Nectria galligena) en echte meeldauw (Podosphaera leucotricha). Met behulp van kleinschalige experimenten of kennis uit literatuur worden weersgegevens gecorreleerd aan de mate van aantasting. Op deze manier kan een beslissingsondersteunend model gebouwd worden. Met de input van weersgegevens van weerstations berekent het model infectierisico’s. In Nederland is al een netwerk van weerstations dat gebruikt wordt voor beslissingsondersteunende modellen. De weersgegevens van deze weerstations waren niet toegankelijk voor iedereen. Om de beschikbaarheid van de weersgegevens te verbeteren moeten de gegevens op een website terechtkomen. Binnen looptijd van dit project zal er een ander aansturingsysteem komen van de weerstations en een website gebouwd worden waar telers en kwekers gebruik kunnen maken van de beslissingsondersteunende modellen. Deze modellen moeten ook op een smartphone te gebruiken zijn zodat een ondernemer op elk moment van de dag de informatie voorhanden heeft. De teler of kweker kan via de smartphone ook informatie invoeren waardoor er meer interactie is tussen de gebruiker het beslissingsondersteunende systeem. Ook deze toepassing wordt ontwikkeld in dit project.

Stand van zaken (oktober 2010)

De aansturing van de weerstations is nu met behulp van GPRS. Per 5 minuten worden de weersgegevens doorgestuurd. Vanuit de praktijk was er een initiatief om een website (www.weerpalen.nl) te maken waar weersgegevens beschikbaar komen voor telers. Dit initiatief wordt op het ogenblik gedragen door de gewasbeschermingshandel. Er is besloten om binnen dit project samen te werken met deze initiatiefnemers. De beslissingsondersteunende systemen die ontwikkeld worden, kunnen in de toekomst op deze website worden geraadpleegd.

Bij het gebruik van het beslissingsondersteunende systeem voor zwartvruchtrot werden het aantal bespuitingen en dus de emissie in 2009 fors terug gebracht met 40 tot 50%. Ook in 2010 werden behoorlijke reducties gehaald. Reducties tot 75% waren mogelijk. Helaas was de aantasting in 2010 laag. Vanwege de goede resultaten zal er volgend jaar een beslissingsondersteunend model voor zwartvruchtrot op de website weerpalen.nl verschijnen. Het verbeterde model zal nog verder getoetst worden voordat het beschikbaar komt voor de praktijk. 

Vruchtboomkanker speelt vooral in de bladvalperiode. Dan laat het afgevallen blad een wond achter waar de schimmel in kan dringen. Er zijn twee veldproeven gedaan met een beslissingondersteunend model. De ene veldproef was gedaan met opgepotte bomen. Daar bleken bespuitingen die op basis van het model waren gespoten even effectief als de wekelijks toegepaste behandelingen. Het aantal bespuitingen werd teruggebracht van 7 naar 4. De tweede veldproef was in een boomgaard uitgevoerd. Daar werd 3 keer wekelijks gespoten en volgens het model 1 keer. Het model werd met een gangbaar middel getoetst en met een biologisch middel. Het gangbare middel was wel effectief en het biologische niet. Mogelijk had dat te maken met de slechte omstandigheden tijdens de toepassing.

Met behulp van het beslissingsondersteunende systeem voor meeldauw was een effectieve bestrijding mogelijk in 2009. Ten opzichte van het wekelijks spuiten verminderde het aantal bespuitingen en dus ook de drift met 17%. In 2010 was de bestrijding ook effectief als er volgens beslissingsondersteunende systemen werd gespoten maar gaf het dit jaar geen reductie ten opzichte van het wekelijks spuiten. Dit is mogelijk afhankelijk van het jaar.

Heeft het project al een praktijkrijpe maatregel opgeleverd?

De tweetal beslissingsondersteunde systemen zijn zover dat die in de praktijk getoetst kunnen worden. Dit najaar start een pilot met telers en kwekers waar met behulp van de website weerpalen.nl en de smartphone applicatie het model tegen vruchtboomkanker getest wordt. Volgend jaar zal dit met het model tegen zwartvruchtrot worden gedaan met een aantal ondernemers.

Downloads en links

www.weerpalen.nl

Poster Modellen zwartvruchtrot Poster Modellen zwartvruchtrot

Poster Modellen meeldauw2009 Poster Modellen meeldauw2009

Presentatie Kennismoetstromen 21012010 Presentatie Kennismoetstromen 21jan2010